Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Externt stöd i förändringsarbetet

Externt stöd i förändringsarbetet!

 

Golfsverige har förändrats! För att möta förändringen krävs mod att anta utmaningen och tänka i nya banor, göra kloka val vid förändringar och samtidigt bevara klubbens/ anläggningens kärnvärden. Medlemmar och gäster är medvetna om att det är kundens marknad och klubbar tvingas balansera mellan vad man vill och kan erbjuda och golfspelarnas krav. Besökarens personliga upplevelse och vilka känslor besöket förknippas med är avgörande för om man återkommer och förmedlar ett positivt budskap och därmed hur attraktiv klubben eller anläggningen är.

Oavsett om man vill betraktas som en golfanläggning av hög kvalitet eller för sin enkelhet krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete för att förmedla rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle. För vilka vill jag vara känd och vad vill jag vara känd för?


Svensk Golfutveckling har en mångårig erfarenhet från golfklubbars utvecklingsarbete och vet värdet av att varje klubb måste utvecklas efter sina förutsättningar, resurser och mål. Vi erbjuder er att med en djup kunskap i hur andra klubbar har lyckats och ett utifrånperspektiv fungera som processledare och motor i förändringsarbetet. Som processledare ser vi till att era idéer knyts samman och blir möjliga att genomföra genom att strategiskt prioritera rätt saker mot uppsatta mål.

Min målsättning är alltid att kostnaden för att anlita Svensk Golfutveckling i förändringsarbetet ska var klubbens bästa investering för framtiden.


Förändringsarbetet är uppdelat i tre faser:

- Fakta och förstudiefas

- Aktiv förändringsfas

- Genomförandefas 

 

Fakta och förstudiefas

Förstudien innebär att klubben/anläggningen får ett antal frågor som utgör ett grunddokument för Svensk  Golfutveckling. Insamlingen av fakta består av ekonomiska underlag och eventuella mål- och verksamhetsdokument.  Här ingår också medlemsutveckling, vilken organisation som finns och annat som skapar en nulägesbeskrivning. I  förstudien ingår också att ta in omvärldsförändringar som påverkar anläggningen. 


Aktiv förändringsfas - analys, proritering och strategi

Med förstudien som grunddokument sker ett möte med arbetsgrupp, styrelse eller liknande. Det är nu arbetet med att finna vägen mot uppsatta mål ska ske. Det är mycket viktigt att först klarlägga målsättningen och visionen. Vem vill ni vara, hur vill ni uppfattas? Vilken kvalitet och service ska ni erbjuda och vad är rimligt utifrån förutsättningar? Det är detta som bygger ert varumärke. Genom fakta, statistik, idéer, planer, SWOT-analys och eventuella medlems- och gästenkäter ska allt arbete leda mot detta mål.

Målsättningen med förändringsfasen är att ta fram prioriterade områden och en plan för hur och när förändringar kan och bör ske, vad ekonomin klarar av samt vilken organisation som är lämplig. Vissa förslag måste kanske förankras på ett årsmöte innan man kan gå vidare och ibland kan det vara nödvändigt med personalförändringar, som måste hanteras på rätt sätt. Det gäller att utarbeta en klar strategi över hur och när varje del i förändringsarbetet bör ske och vara medveten om att det ofta tar längre tid än man tror.

 

Genomförandefas

För att kunna påbörja genomförande av olika förändringar kommer Svensk Golfutveckling att lämna en skriftlig slutrapport med rekommendationer på vad som bör ske och när. Utifrån denna kan klubben eller anläggningen själva besluta om när förändringar kan ske utifrån resurser och eventuella årsmötesbeslut. Önskas stöd även i en genomförandefas kan vi självklart bistå även här, men detta offereras då separat.

 
Kostnad och tidsrymd 

Kostnaden för ovanstående arbete med en fakta- och förstudiefas samt processledning och sakkunnig vid den aktiva förändringsfasen, inklusive slutrapport är 19 000 kronor exklusive moms och reseomkostnader.

 

Arbetet tar normalt ca 2 månader från det att uppdraget erhålls till dess en skriftlig rapport kan lämnas.  

Om du klickar på nedanstående länk kan du ladda hem en skrift som beskriver tjänsten:

PM Externt stöd i förändringsarbetet >>

 Kontakta gärna Anders Hammarström på telefon 070 - 655 15 28 eller E-post: anders@golfutveckling.se för mer information.