Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion avgörs i Tingsrätten..

När en golfklubb eller golfanläggning har skulder som man inte klarar av att betala på förfallodagen är man s.k. illikvid, på obestånd. Golfklubbens styrelse har då skyldighet att agera för att inte missgynna någon fordringsägare eller riskera sin ansvarsfrihet. Kan man inte lösa det på en frivillig basis bör man undersöka möjligheten med en s.k. företagsrekonstruktion. 
 

En företagsrekonstruktion är i de flesta fall bättre än en konkurs då golfklubben fortfarande förfogar över anläggningen. En konkursförvaltares uppgift är att överlåta anläggningen till annan än konkursgäldenären (golfklubben). En företagsrekonstruktion innebär oftast att  fordringsägarna accepterar en ackordsuppgörelse (min.25 %) i så stor utsträckning att golfklubben kan lösa ut resterande skulder med eller utan stöd av extern kreditgivare. Ackordets storlek beror på hur stora skulderna är och hur mycket kapital man kan resa utan att äventyra en fortsatt  möjlig drift av anläggningen. Det ekonomiska utfallet ska vara bättre än en konkurs.

En företagsrekonstruktion leds av en av tingsrätten förordnad rekonstruktör. För att underlätta processen med  företagsrekonstruktion, som oftast sker parallellt med  en spelrättskonvertering, och att golfklubben i fortsättningen ej vill ha några kvarstående medlemsskulder, arbetar Svensk Golfutveckling i nära samarbete med i golfsammanhang anlitade företagsrekonstruktörer, beroende på var i landet klubben ligger. Detta för att möjliggöra en korrekt och kostnadseffektiv rekonstruktion med goda möjligheter till fortsatt anläggningsdrift. 

Befinner ni er i en situation där risk föreligger att ni inte klarar att långsiktigt betala era skulder och bedömer att en företagsrekonstruktion kan vara en möjlig lösning? Kontakta då Anders Hammarström på tel. 070 - 6551528 eller E-post: anders@golfutveckling.se. Anders kommer vid behov vidare förmedla kontakten till en erfaren rekonstruktör.


Företagsrekonstruktören förutsättes i stora drag göra följande.

 

 1. Ansökan om företagsrekonstruktion upprättas av golfklubben som i regel behöver hjälp med detta av den tilltänkta rekontsruktören.
 2. Rätten beslutar om företagsrekonstruktion och utser rekonstruktör.

  Rekonstruktörens uppgift är att sätta sig in i den av golfklubben bedrivna verksamheten och se om förutsättningar finns för fortsatt drift och i så fall hur detta skall ske samt om det finns förutsättningar att nå en uppgörelse med golfklubbens borgenärer , oftast genom ackord.

  Rekonstruktören "skall företräda borgenärskollektivets intressen" . Golfklubben bedriver sin verksamhet som vanligt, men skall samråda med rekonstruktören i allt av vikt.
 3. Rekonstruktören skall ge borgenärerna en redogörelse för bakgrunden till obeståndet, ett förslag till rekonstruktionsplan samt information om tid och plats för det borgenärssammanträde som skall äga rum hos tingsrätten inom  tre (3) veckor från beslutet om rekonstruktion.
 4. Rekonstruktören och golfklubben skall upprätta en rekonstruktionsplan, d v s ett dokument i vilket de åtgärder som anges leder till åsyftat resultat och hur åtgärderna ska finansieras. Både golfklubben och rekonstruktören ska inställa sig vid borgenärssammanträdet för att bl a gå igenom rekosntruktionsplanen och svara på frågor.
 5. Om ackord föreslås ska rekonstruktören upprätta en berättelse som innehåller
  -  bakgrunden till obeståndet
  -  bokföring – system och hur denna skötts m m
  -  ekonomisk ställning
  -  fortsatta åtgärder under rekonstruktionen
  - och uttala sig om han anser att ackordet bör angtagas, d.v.s. framstår som förmånligare för borgenärerna än konkurs.
 6. Golfklubbens förslag om ackord skickas ut till borgenärerna med färdig svarsskrivelse med olika svarsalternativ för godkännande alternativt avstyrkande.
 7. Golfklubben och rekonstruktören inger ansökan om ackordsförhandling till tingsrätten.
 8. Golfklubben och rekonstruktören ska inställa sig vid det borgenärssammanträde, som följer på ansökan om ackord.